596 324 492
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

upravující on-line objednávky služeb členů

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky vydala společnost STaRS Karviná, s.r.o., se sídlem ul. Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát; IČ: 25857444, DIČ: CZ 25857444; zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, odd. C, vložka 22459, emailová adresa:stars@stars-karvina.cz, telefon: 596 324 492, (dále také jen „Provozovatel“).

2) Obchodní podmínky se vztahují pouze na členy, kteří mají s Provozovatelem uzavřenou Smlouvu o poskytnutí členství a zavázali se dodržovat Provozní řád a Všeobecné smluvní podmínky. Členství je podmínkou zřízení uživatelského účtu a činění objednávek dle těchto obchodních podmínek, vstupu do Areálu Provozovatele a čerpání poskytovaných služeb a slev dle platného Ceníku. Podmínky vzniku členství jsou popsány v čl. III těchto obchodních podmínek.

3) Obchodní podmínky upravují objednávání služeb členy skrze jejich uživatelský účet a upravují tak zejména podmínky zřízení uživatelského účtu člena na webových stránkách Provozovatele www.stars-karvina.cz (dále jen „webové stránky“), podmínky nabíjení depositní karty člena finančními prostředky (dále jen „dobití kreditu“) a podmínky provádění on-line objednávek skrze uživatelský účet.

4) Člen může tímto způsobem objednat buď permanentní vstupenku na čerpání služeb poskytovaných Provozovatelem nebo jednorázový vstup na kurt nebo lekci s instruktorkou (dále jen „jednorázový vstup“) a provést platbu odečtením kreditu z depositní karty nebo platbou prostřednictvím platební brány GoPay, jak je podrobněji popsáno dále.

5) Člen se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a dodržovat je. Ostatní podmínky členství se i nadále řídí Smlouvou o poskytnutí členství, Provozním řádem a Všeobecnými smluvními podmínkami a člen se zavazuje tyto dodržovat také při čerpání veškerých služeb objednaných on-line na základě těchto obchodních podmínek.

II. Základní pojmy

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

1) „Provozovatelem“ obchodní společnost STaRS Karviná, s.r.o., se sídlem ul. Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát; IČ: 25857444, DIČ: CZ 25857444; zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, odd. C, vložka 22459.

2) „Areálem“ sportovní a rekreační zařízení spravovaná Provozovatelem na adrese Karola Śliwky 783/2a, Karviná – Fryštát. Areál provozuje a veškeré služby uvedené ve Smlouvě o poskytnutí členství a souvisejících obchodních podmínkách, Provozním řádu a Ceníku v něm poskytuje Provozovatel v rámci svého podnikání.

3) „Uživatelem“ je pouze člen – fyzická osoba ve věku nejméně 15-ti let či právnická osoba, která je na základě Smlouvy o poskytnutí členství oprávněna k využívání nebo jednorázovému využití služeb poskytovaných Provozovatelem v Areálu.

4) „Odpovědnou osobou“ zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Uživatele, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně související s pobytem Uživatele v Areálu a využitím služeb poskytovaných Provozovatelem. Jedná-li dle těchto obchodních podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby.

5) „Ceníkem“ přehled cen (úplat za poskytnutí) sportovních a doplňkových služeb, se kterými se může Uživatel seznámit při vstupu do Areálu anebo na webových stránkách Provozovatele.

6) „Provozním řádem“ přehled práv a povinností Uživatele nebo jiné osoby využívající služby v Areálu vypracovaný Provozovatelem. Provozní řád mj. stanoví bližší podmínky pro poskytování služeb Provozovatelem. Odpovědná osoba seznamuje uživatele s Provozním řádem, přičemž jeho řádné a dostatečné seznámení je základní podmínkou pro čerpání služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se všemi ustanoveními Provozního řádu a je s nimi srozuměn a tyto se zavazuje při čerpání všech služeb dodržovat.

7) „Bezpečnostními a jinými předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými je Uživatel povinen se řídit a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Areálu.

8) „Dohodou o poskytnutí služby“ je dohoda, která je uzavřena mezi Uživatelem a Provozovatelem na základě objednávky Uživatele týkající se služby poskytované Provozovatelem, a to nákupu permanentní vstupenky, která umožňuje opakovaný vstup do Areálu Provozovatele a čerpání služeb nebo jednorázového vstupu do Areálu Provozovatele a čerpání příslušné služby. Dohodu lze uzavřít v českém jazyce. Podrobné podmínky a specifikace týkající se poskytovaných služeb jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele a v těchto obchodních podmínkách a Uživatel se zavazuje se s nimi seznámit před provedením objednávky.

III. Podmínky vzniku členství a princip fungování depositního systému

V tomto článku obchodních podmínek jsou uvedeny podmínky vzniku členství a hlavní povinnosti člena, které se člen zavázal poskytnutím členství dodržovat.

1) Členství a tomu odpovídající práva a povinnosti vznikají uzavřením písemné Smlouvy o poskytnutí členství (také jen „Smlouva“). Smlouva se stává účinnou podpisem smluvních stran a uzavírá se na dobu:

a. u depozitního členství 24 měsíců s možností obnovení.

b. u členství student do 31.10. daného roku. Po uplynutí této doby a po předložení platného potvrzení o řádném studiu je zájemci platnost členství obnovena znovu do 31.10.

c. u členství senior jednoho roku. Platnost je obnovena po předložení občanského průkazu.

2) Smlouvu je jako Uživatel oprávněna uzavřít fyzická i právnická osoba. Provozovatel vydá Uživateli po podpisu Smlouvy a úhrady za vystavení karty, členskou kartu s potřebnými údaji o Uživateli. Depositní karta bude vystavena Uživateli do 5 pracovních dní od podpisu Smlouvy, poté se stává depozitní karta majetkem Uživatele.

3) Předložení depositní karty ze strany Uživatele je vždy podmínkou vstupu do Areálu a čerpání poskytovaných služeb a slev dle platného Ceníku, a to i v případě on-line objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo Ceník služeb během roku upravovat a tuto skutečnost nemusí členovi zvlášť oznamovat. Platný ceník je k dispozici na www.stars-karvina.cz.

4) Po ukončení smluvního vztahu neprovádí Provozovatel zpětný odkup depozitních karet.

5) Principem depositního systému je vklad finanční hotovosti Uživatele na depositní kartu a jejího postupného čerpání. S výjimkou depozitní karty student a senior je depositní karta přenosná a lze ji použít na sportovní aktivity v areálu. Platnost depozitní karty lze obnovit složením nového kreditu.

6) Nabití karty depositem se řídí platným Ceníkem.

7) V průběhu čerpání může Uživatel požadovat zjištění aktuálního zůstatku depozita na kartě.

8) Uživatelem vložený vklad na kartu je nevratný, prostřednictvím vloženého vkladu na kartu je možné pouze čerpat služby poskytované Provozovatelem.

9) Doba od posledního doplnění vkladu (tzv. dobití karty) nesmí přesáhnout lhůtu 24 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se nevyčerpaný zůstatek vkladu stává majetkem Provozovatele. Uživatel bere tímto na vědomí, že nemá nárok na žádné převádění nevyčerpaného zůstatku po uplynutí marné doby od posledního dobití.

10) V případě, že Uživatel v dané platnosti nevyčerpá vloženou finanční hotovost, popř. neobnoví své členství vložením nového obnosu, karta se stává neaktivní a deposit tak propadá. Uživateli v této situaci nevznikají jakékoliv nároky na vrácení nevyužitého finančního obnosu.

11) Provozovatel neručí za ztrátu, odcizení, zneužití či poškození karty.

12) Karta je volně přenosná, s výjimkou karet vydaných pro studenty nebo seniory, které jsou nepřenosné. Při použití karet pro studenty nebo seniory jsou jejich držitelé povinni na požádání prokázat svou totožnost.

13) Souběžně s kartou obdrží Uživatel číselný kód. V případě ztráty karty má právo Uživatel požádat Provozovatele o zablokování karty. Blokaci karty lze provést osobně na recepci Sportovní haly, a to po sdělení číselného kódu a oproti podpisu Uživatele na Protokolu o zablokování karty. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití karty třetí osobou do doby blokace Uživatelem. Nevyčerpaný vklad ze zablokované karty lze převést na novou, Uživatelem zakoupenou kartu.

14) Minimální zůstatek na kartě musí dosahovat minimálně částky, která dosahuje ceny požadované služby. V opačném případě Uživatel musí kartu dobít, aby mohl službu objednat.

IV. Uživatelský účet

1) Uživatel, který je členem a má již vydánu depositní kartu za podmínek popsaných v předchozím ustanovení, si může na webových stránkách Provozovatele zřídit svůj uživatelský účet a následně do tohoto svého účtu opakovaně přistupovat. Ze svého uživatelského účtu může provádět objednávání služeb poskytovaných Provozovatelem.

2) Při zřízení uživatelského účtu a při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Provozovatelem považovány za správné.

3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4) Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle 1 rok nevyužívá, v případě, kdy poruší své povinnosti plynoucí z těchto obchodních podmínek nebo kdy Uživateli skončí členství.

5) Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. třetích osob.

6) V uživatelském účtu může Uživatel ověřit výši finančních prostředků na depositní kartě (dále jen „kredit“) a kredit dobít jak v hotovosti, tak on-line prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay, a to platební kartou, která umožňuje provádět nákupy přes internet, nebo zrychleným bankovním převodem. Proces platby se řídí podmínkami užití platební brány GoPay. Podmínky čerpání depositu jsou uvedeny v čl. III těchto obchodních podmínek.

7) Na žádost Uživatele Provozovatel uživatelský účet zruší a tím člen ztratí možnost objednávat služby elektronicky.

V. Postup objednání služeb (rezervace)

1) Uživatel může na webových stránkách Provozovatele po přihlášení do svého uživatelského účtu objednat vybraný typ služby, a to nákup permanentní vstupenky, nákup jednorázového vstupu nebo může provést dobití kreditu na depositní kartu.

- U permanentních vstupenek (tj. fitness, pilates, sm systém, případně další) platí, že předplacené služby musí být vyčerpány do jednoho roku od zaplacení. V opačném případě nevyčerpané vstupy bez náhrady propadají a Uživatel nemá právo na vrácení uhrazené ceny.

- Jednorázový vstup musí být využit v termínu, na který byl objednán. Nebude-li z jakéhokoli důvodu ze strany Uživatele využit, Uživatel nemá v takovém případě právo na vrácení ceny jednorázového vstupu.

- Nabití kreditu na depositní kartu – jak je blíže popsáno v čl. IV. odst. 6) těchto obchodních podmínek. Podrobné podmínky doby platnosti depositu a další podmínky fungování depositního systému jsou upraveny v čl. III těchto obchodních podmínek.

Bližší podmínky a popis poskytovaných služeb jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele u jednotlivé nabízené služby, s nimiž se Uživatel zavazuje před jejich objednáním seznámit. Uživatel není povinen uživatelský účet využít a může učinit objednávku také osobně na recepci Provozovatele, telefonicky nebo e-mailem.

2) Cena služby se vždy řídí aktuálně platným Ceníkem. Uživatel se zavazuje se s Ceníkem seznámit před provedením objednávky. Vyplněním a odesláním objednávky služby Uživatel prohlašuje, že se s Ceníkem seznámil a požaduje poskytnutí služby za uvedenou cenu.

3) Objednávku provede Uživatel po přihlášení do svého uživatelského účtu výběrem konkrétní nabízené služby, vyplněním případných povinných údajů a potvrzením tlačítka Rezervace u této služby. Potvrzení rezervace se považuje za odesláním objednávky, jejímž odesláním Uživatel prohlašuje, že je členem a má tedy s Provozovatelem uzavřenu Smlouvu o poskytnutí členství, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a tyto se zavazuje dodržovat.

4) Platba za objednanou službu lze učinit pouze odečtem kreditu ve výši odpovídající ceně služby z depositní karty Uživatele, pokud je na ní dostatek kreditu. Není-li kredit dostatečný, musí Uživatel nejprve nabít depositní kartu postupem dle čl. IV odst. 6 těchto obchodních podmínek a pak teprve službu objednat.

5) Po odeslání objednávky dojde ihned k odečtení příslušné částky kreditu z depositní karty Uživatele a tím se považuje cena služby za uhrazenou.

6) Okamžikem zaplacení ceny služby na základě objednávky Uživatele je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena Dohoda o poskytnutí služby, která je závazná. Zaplacená cena služby nebude Uživateli vrácena ani v případě, kdy nebude službu čerpat, Provozovatel nestanoví možnost následného zrušení Dohody o poskytnutí služby.

7) Po objednání a zaplacení služby obdrží Uživatel na e-mailovou adresu, kterou uvádí jako kontaktní ve svém uživatelském účtu, rekapitulaci objednané služby. Uživatel nemá nárok na poskytnutí služby dříve, než bude uhrazena cena objednávky v plné výši.

8) Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, náklady, které tímto Uživateli vzniknou (např. náklady na internetové připojení, náklady za užití platební karty) si hradí Uživatel sám.

VI. Prohlášení Uživatele

1) Člen zřízením uživatelského účtu a dále pak odesláním každé jednotlivé objednávky služby prohlašuje, že má s Provozovatelem uzavřenu Smlouvu o poskytnutí členství, seznámil se s Provozním řádem a Všeobecnými smluvními podmínkami vydanými Provozovatelem, souhlasím s nimi a je si vědom, že spolu s těmito obchodními podmínkami jsou pro něj závazné a budu je v plném rozsahu respektovat. Dále prohlašuje, že se veškerých cvičení, sportovních, relaxačních a dalších aktivit a pobytu ve Sportovní hale budu účastnit na vlastní nebezpečí, a dále, že do areálu Sportovní haly budu vstupovat pouze zdráv a tělesně připraven na uvedené aktivity.

2) Odesláním objednávky Uživatel prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele.

3) Uživatel je povinen řídit se při využívání služeb pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozích ustanoveních.

4) Zřízením uživatelského účtu a odesláním každé objednávky bere člen na vědomí, že STaRS Karviná, s.r.o., Karola Śliwky 783/2a, Karviná – Fryštát, IČO: 25857444, DIČ:CZ 25857444, coby správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje uvedené v objednávce, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a prohlašuje, že se seznámil s informace o zpracování osobních údajů, které jsou přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek.

VII. Další ujednání

1) Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytnutí členství i jednotlivé Dohody o poskytnutí služby a služby Uživateli neposkytnout při závažném porušení povinnosti ze strany Uživatele, zejména při uvedení nepravdivých informací při zřízení uživatelské účtu, objednávce nebo uzavírání smlouvy, při nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, popř. zdraví Odpovědné osoby, dalšího Uživatele či třetích osob při využití služeb.

2) Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživateli nebo jiným osobám při poskytování služeb se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v Areálu, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem.

3) Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu Areálu v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce atd.).

4) Uzavřená Dohoda o poskytnutí služby je smlouvou o využití volného času v určeném termínu a je proto ze zákona vyloučeno právo Uživatele odstoupit od ní ve lhůtě 14 dnů (občanský zákoník, § 1837, písm. j.) v platném znění) a Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

5) Uživatel není oprávněn žádat vrácení platby za již objednané a zaplacené služby.

6) Má-li Uživatel proti poskytnuté službě výhrady, může provést reklamaci služby, a to e-mailem, telefonicky nebo osobně na recepci Provozovatele. Uplatní-li Uživatel reklamaci poskytnuté služby, vyřídí Provozovatel reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

VIII. Závěrečná ujednání

1) Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, přičemž pro jednotlivé objednávky služeb se uplatní obchodní podmínky platné v době odeslání objednávky Uživatelem. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou obchodních podmínek, může požádat Provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu.

2) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Provozovatel prostřednictvím elektronické adresy Provozovatele uvedené v úvodu obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Provozovatel na elektronickou

adresu Uživatele. Nedojde-li k dohodě mezi Uživatelem a Provozovatelem, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

3) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz, emailová adresa: adr@coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

4) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5) Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6) Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávka na webové stránce možné provést a závazky Provozovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7) Provozovatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8) Veškeré smluvní vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9) V případě vzniku jakýchkoliv sporů z právních vztahů vzniklých na základě těchto obchodních podmínek sjednávající smluvní strany příslušnost obecného soudu Provozovatele.

10) Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost ode dne 1.9.2021.